Условия за ползване на платформата „Dr.Oh“

I. Общи положения

1.1. Настоящите Условия регулират достъпа до и условията за ползване на платформата „Dr.Оh“ („Доктор Ох“).

1.2. „Dr.Oh“ е софтуерна платформа (Платформата), която Лекари и Пациенти използват, за да се свържат помежду си с цел бързо, лесно и удобно предоставяне на услуги и консултации по медицински въпроси. Самата Платформа представлява само и единствено средство за връзка между Лекар и Пациент и не предоставя медицински услуги или медицински дейности. Консултации и прегледи се предоставят единствено и само лично от лекарите, включени в Платформата и избрани от съответния Пациент.

1.3. Софтуерното приложение „Dr.Oh“ е собственост на „Муглар“ ЕООД, юридическо лице, вписано в Търговския регистър с ЕИК: 200931958.

1.4. Надзорни органи: Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2; електронна поща: kzld@cpdp.bg интернет страница: www.cpdp.bg.

1.5. В настоящите Условия за ползване са употребени термини със следното съдържание:

ЛЕКАР – физическо лице, което притежава диплома за завършено висше образование по специалности от професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“, вписано е в съответните регистри на Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз, има право да упражнява медицинска професия в Република България и е регистрирано в платформата „Dr.Oh“. В Платформата се използва терминът „Лекар“ и за други медицински специалисти с образование в съответните области на медицината и право на упражняват професията си в Република България.

ПАЦИЕНТ – физическо лице, което използва или има намерение на използва услугите на Лекаря.

ПОТРЕБИТЕЛ – физическо лице (Пациент или Лекар), което използва Приложението и е създало свой профил в него.

II. Използване на „Dr.Oh“ от Пациенти

2.1. Мобилното приложение „Dr.Oh“ може да се използва от Пациенти чрез мобилно устройство – мобилен телефон (GSM) или таблет с операционна система Android 5.0 и по-висока версия или iOS версия 9.0 и по-висока и интернет връзка.

2.2. Приложението не може да се ползва от Пациенти, които не са навършили 18 години. Може обаче родител да използва Приложението, за да получи консултация за свое дете, което е под 18 години.

2.3. Приложението може да бъде свалено безплатно от GooglePlay или от AppStore.

2.4. С цел по-голяма сигурност може да влезете в Приложението единствено използвайки Ваш профил в iOS, Google или Facebook.

2.5. Приложението няма достъп до Вашите данни и информация в посочените мрежи, а само използва предоставените от тях инструменти за вход.

2.6. След като за първи път влезете в Приложението може да попълните Вашия потребителски профил като използвате краткия въпросник, създаден за улеснение при представяне на първоначална информация за извършване на прегледи или консултации. Достъп до тази информация се предоставя на Лекаря, при когото сте резервирали час за преглед. Не предоставяме на трети лица информацията, въведена от Вас в потребителския Ви профил.

2.7. Попълването на данните за трите Ви имена, парола, имейл, телефонен номер и възраст в Потребителския профил е задължително условие за използване на Приложението и предоставяне на Услуги чрез него. Попълването на останалите данни в Потребителския профил не е задължително.

III. Използване на „Dr.Oh“ от Лекари

3.1. Приложението може да се използва от Лекари и други медицински специалисти, които имат право да упражняват медицинска професия в Република България и които са сключили договор за участие в Платформата „Dr.Oh“.

IV. Услуги, предоставяни чрез „Dr.Oh“

4.1. Платформата „Dr.Oh“ дава възможност за предоставяне и използване на следните услуги:

  • регистриране на личен потребителски профил;
  • запазване на час за преглед на място в кабинет;
  • запазване на час за телефонна консултация;
  • предварително заплащане на запазен час за преглед или консултация (определя се от изискванията на всеки отделен Лекар);
  • телефонна консултация с Лекар.

Пациентите избират за всеки отделен случай коя/кои от изброените Услуги желаят да използват.

4.2. Платформата „Dr.Oh“ предоставя на Пациентите изброените Услуги безплатно, но всеки Пациентът дължи на избрания от него Лекар цената за извършената телефонна консултация и съответно цената за извършения преглед на място в кабинета на Лекаря. Всеки Лекар самостоятелно определя цените за извършване на консултации и прегледи. Възможно е заплащане на консултация или преглед, предварително, при запазване на час. Предварителните плащания на запазени часове в платформата се извършват чрез „Ипей“ АД.

4.3. Платформата „Dr.Oh“ си запазва правото по всяко време и без предизвестие да добавя нови услуги или да променя съществуващите такива, за което се извършват съответните промени в Условията за ползване и се уведомяват Потребителите.

4.4. Платформата „Dr.Oh“ си запазва правото по всяко време и без предизвестие временно да преустановява достъпът до една, до повече или до всички Услуги.

V. Права и задължения на Потребителите на „Dr.Oh“

5.1. Потребителят има право да регистрира само един свой профил в Платформата „Dr.Oh“.

5.2. Потребителят има право да използва една или повече от услугите, предоставяни чрез Платформата „Dr.Oh“.

5.3. Потребителят има право по всяко време да изтрие своя профил от Платформата „Dr.Oh“ по реда, описан в Политиката за поверителност.

5.4. Потребителят се задължава да предоставя и/или публикува в Платформата точна и достоверна информация предвид целите за които ще се ползва. Отговорността за предоставяне на непълна, неточна или недостоверна информация и последствията от това са изцяло за Потребителя.

5.5. Потребителят се задължава да не предоставя паролата за своя личен профил в Платформата на трети лица и да не извършва други действия, които могат да застрашат сигурността на личния му профил.

5.6. Потребителят няма право да въвежда или зарежда информация и всякакви други данни в Платформата с цел или по начин, които противоречат на настоящите Условия за ползване или действащото законодателство.

5.7. Потребителят на Платформата „Dr.Oh“ сам носи отговорност за осигуряване на изправност на техническите устройства и интернет-връзката, които използва за достъп до Платформата „Dr.Oh“.

5.8. Потребителят се задължава да използва Платформата „Dr.Oh“ като спазва действащото българско законодателство.

VI. Политика за лични данни и използването на „бисквитки“ (cookies)

6.1. Детайлна информация относно обработваните от Платформата „Dr.Oh“ лични данни и използването на „бисквитки“ (cookies) може да откриете в нашата Политика за поверителност.

VII. Отговорност на „Dr.Oh“

7.1. Платформата „Dr.Oh“ не предоставя медицински услуги и не извършва медицински дейности. Консултациите, извършени през Приложението не заместват спешната медицинска помощ, прегледите, извършвани при физическо посещение на място при медицински специалисти и/или в медицинско заведение, диагностиката и лечението на пациентите.

7.2. Платформата „Dr.Oh“ не носи отговорност за достоверността на съдържанието в Платформата, публикувано от Пациентите и Лекарите. Отговорност на Платформата е единствено да провери документите на Лекарите за завършено висше образование и придобита професионална квалификация, както и дали са вписани в Националния регистър на Българския лекарски съюз, съответно на Българския зъболекарски съюз. За другите медицински специалисти – да провери наличието на посоченото от тях медицинско образование.

7.3. Платформата „Dr.Oh“ си запазва правото да премахва или временно да преустановява достъпа до съдържание, включително и такова от личните профили на Лекарите, за което има сигнал и/или е установено, че е неистинно, неточно, неактуално или представлява закононарушение или виновно уврежда трети лица.

7.4. Платформата „Dr.Oh“ не носи отговорност за качеството на услугите, предоставяни от регистрираните в Платформата Лекари, както и в случаи на причинени вреди или пропуснати ползи в резултат от действието на същите.

VIII. Приемане и изменение на условията за ползване

8.1. С изтегляне на Приложението Потребителите приемат настоящите Условия за използване на Платформата „Dr.Oh“.

8.2. При противоречие между Условията за ползване и индивидуалните договори, сключени с всеки Лекар, се прилагат договореностите в индивидуалните договори.

8.3. „Dr.Oh“ си запазва правото да изменя Условията за ползване, включително и да приема нови такива по всяко време без предизвестие. В случай че Потребителите не са съгласни с промяната в Условията за ползване, се задължават да прекратят използването на Приложението след влизането на промените в сила.

IX. Авторски права

9.1. Всички права на интелектуална собственост върху Платформата „Dr.Oh“, включително и мобилното приложение, чрез което тя се използва, както и авторските права върху интернет сайта на „Dr.Oh“ принадлежат в пълен обем на „Муглар“ ЕООД.

9.2. Потребителят няма право да превежда, копира, преработва или внася каквито и да било изменения в софтуера на посочените продукти, няма право да извършва декомпилиране, декомпозиране или обратен инженеринг на софтуера на посочените продукти, както и да извършва каквито и да било други нарушения на правата на интелектуална собственост върху тях.

9.3. Всяко нарушение на правата на интелектуална собственост от страна на Потребителя е основание за прекратяване на достъпът до Приложението, а нарушителят носи гражданскоправна, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

X. Жалби и сигнали

10.1. Жалби и сигнали във връзка с предоставяните чрез Платформата „Dr.Oh“ услуги може да изпращате чрез формата за обратна връзка в Платформата.

10.2. Платформата „Dr.Oh“ си запазва правото да изтрива, след 3-дневно писмено предизвестие, профили на Потребители, които нарушават настоящите Условия за ползване, индивидуално постигнати договорености с „Dr.Oh“ и/или действащото българско законодателство.

Настоящите общи условия влизат в сила на 11 декември 2019 г.