Условия за плащане на платформата „Dr.Oh“

I. Плащания от страна на Пациенти за използвани услуги, предоставяни от платформата „Dr.Oh“

1. Платформата „Dr.Оh“ предоставя на Пациентите следните услуги безплатно:

  • регистриране на личен потребителски профил;
  • запазване на час за преглед на място в кабинет;
  • запазване на час за консултация по телефон;
  • предварително заплащане на запазен час за преглед или консултация (определя се от изискванията на всеки отделен Лекар).

II. Плащания от страна на Пациенти към Лекари

2. Всеки Лекар определя самостоятелно каква ще бъде цената за извършена от него консултация по телефона и дали за нея ще се изисква предварително плащане.

3. Всеки Лекар определя самостоятелно дали ще изисква предварително плащане за извършваните от него прегледи в кабинет. Предварително могат да се плащат само прегледи в кабинет, които не се поемат от НЗОК или здравни фондове.

4. Всички предварителни плащания се извършват през интернет чрез системата за електронни плащания ePay.bg с банкови карти.

III. Промяна или отмяна на вече платени часове за преглед в кабинет или консултация по телефона

5. Когато поради извънредни обстоятелства Лекарят няма възможност да извърши консултацията или прегледа в предварително определения ден и час, той задължително уведомява за това Пациента преди началото на часа на консултацията/прегледа. След предварителното съгласие на Пациента, консултацията/прегледът могат да бъдат преместени за друг час на същия ден, за друг ден и час или да бъдат изцяло отменени.

6. Когато поради извънредни обстоятелства Пациент няма възможност да проведе насрочената консултация или да присъства на насрочения преглед в определен ден и час, той задължително уведомява за това Лекаря в деня, предхождаш деня на консултацията/прегледа. Уведомяването се извършва задължително писмено през Приложението „Dr.Оh“. По договаряне с Лекаря консултацията/прегледът могат да бъдат преместени за друг час на същия ден, за друг ден и час или да бъдат изцяло отменени.

7. В случаите на отмяна на час при спазени условия по предходните две точки Пациентът може да получи ваучер на стойност, равна на платената цена на отменената консултация, съответно отменения преглед. Ваучерът е със срок на валидност 1 година и може да бъде използван за преглед/консултация при същия или при друг Лекар, свързан с платформата „Dr.Оh“. В случай че Пациентът желаe директно възстановяване на предварително платената сума, е необходимо да се свърже с нас, за да инициира писмено процедурата по възстановяването й.